۱۲ولت

ابعاد و مقدار روشنایی بر حسب سفارش میباشد.

پاسخ دهید